Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Становище на Тракийско дружество "Екзарх Антим I", гр. Бургас

13 май 2017
»
»
Становище на Тракийско дружество "Екзарх Антим I", гр. Бургас

Становище на Тракийско дружество "Екзарх Антим I", гр. Бургас
Изх №25/10.05.2017 г.
Съветът на председателите на Тракийските клубове и секции към Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас на редовно заседание на 03.05.2017 г. разгледа материалите във в-к „Тракия“-бр. 8/28.04.2017г., третиращи организационното състояние на СТДБ и по точно частта, касаеща Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас и прие следното
 
СТАНОВИЩЕ:
1. Приема стила на решенията и материалите, касаещи Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас, като авторитарен, назидателен и неуважителен, с упреци отправени като към хора „втора ръка“.
Такъв тон към независимото юридическо лице Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас, което до 05.04.2017 г. е било равноправен колективен член на СТДБ е недопустим.

2. На 01.03.2017 г. УС реши на 05.04.2017 г. да бъде свиквано общо събрание. Решението е взето при наличие на кворум (7 присъстващи от 11 чления състав на УС) със 7 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“. Процедурите по свикване и провеждане на заседанието на общото събрание на 05.04.2017 г. са проведени в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ и устава на Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас, следователно Върховен комитет (ВК) няма правно основание да отменя решенията му.
На своето заседание общото събрание на Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас реши да прекрати членството на Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас в СТДБ, считано от 5 април 2017г. За взетото решение незабавно бяха уведомени както председателя на СТДБ, г-н Премянов, така и всички членове на УС на СТДБ. Напомняме, че съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на СТДБ за прекратяване на членството в СТДБ е необходимо и достатъчно едностранно волеизявление до СТДБ.

3. Към 30 април 2017 г. Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас има над 800 редовни членове. Недоумяваме, как органа на СТДБ, в. „Такия“ дава трибуна на „протестна“ подписка, подписана от 14 души, без поне, съгласно журналистическата етика, преди публикацията да поиска становище от дружеството.
Истината е, че от въпросните 14 души само 5 са членове на Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас.

4. Не приемаме твърдението, че действията срещу председателя на Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас не касаят членовете му. Още веднъж ще напомним, че до 05.04.2017 г. юридическото лице Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас е било колективен член на СТДБ. От това не следва, че членовете на Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас са индивидуални членове на СТДБ. Това е дълбоко неверно и е опит да се всее разкол, разцепление и недоверие сред членовете ни, да се постави граница между членовете на дружеството и неговия законен председател, за да се оправдаят както опита за саморазправа с председателя, така и незаконосъобразните решения на ВК на СТДБ, според които, в нарушение на ЗЮЛНЦ и през главата на ръководството на дружество-юридическо лице, което вече не членува в СТДБ, ще се провеждат „срещи по места“, ще се организират отчетно-изборни събрания, ще се създават паралелни структури – дейности в които г-н Премянов и сие имат богат опит.
Такъв подход към дружество и към председателя му, наградени лично от г-н Премянов през ноември 2016 г. със златен плакет за активен принос към тракийското движение е недопустим.
Решението на ВК на СТДБ за изключване на г-н Тодор Ангелов като индивидуален член на СТДБ (какъвто той никога не е бил) не поражда правни последици нито за членството му в Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас, нито за статута му като председател на Тракийското дружество „Екзарх Антим І“ Бургас и представляващ юридическото лице, който свиква общото събрание.

5. От декларацията на ветераните при Тракийско дружество – София е видно, че те не познават нормативната база, която касае имуществото на колективните членове на СТДБ. Тракийските дружества, колективни членове на СТДБ, са самостоятелни юридически лица и като такива притежават и стопанисват недвижими имоти.
Имотите, собственост на тракийските дружества по места, никога не са били и не са „обща тракийска собственост“.

В заключение считаме, че авторитарния стил на управление и действията на г-н Премянов трасират най-късия път към пълен разпад на СТДБ. Призоваваме го да спре клеветническата кампания срещу колективните членове на СТДБ и да седне на масата за преговори, за да се договорим как да работим заедно за тракийската кауза. И накрая: ако счита, че правата на СТДБ са накърнени да ги потърси, както повелява закона, по съдебен ред.

Клуб/Секция Представител Подпис
1 „Тянка Бошнакова” Кера Георгиева  
2 „Тракия – Център” Доц. Николай Ралев  
3 „Златна есен” Иванка Славова  
4 „Трета възраст” Станка Желева  
5 „Изгрев” Плумка Теофилова  
6 „Прогрес” Вяра Петрова  
7 „Тракийски глас” Пенка Попова  
8 „Д. Халачев” – с. Извор Иван Петков  
9 „Моряк” Вълкана Димова  
10 ТМД Валентина Ангелова  
11 „Зеленика” Стоянка Лапчева  
12 „Дълголетие” Николинка Миндова  
13 „Мара Михайлова” Стаматка Нейчева  
14 „Златна Тракия” – с. Маринка Тодорка Станчева  
15 „Тракиец” – с. Миролюбово Ангелина Атанасова  
16 „Освобождение” Мария Георгиева  
17 „Победа” Христо Гърбов  
18 „Втора младост” Недялка Валярова  
19 „Хр. Ботев” Тонка Ангелова  
20 „Здравец” – с. Черни връх Донка Карауланова  

Становището е разгледано и подкрепено от управителния съвет на Тракийско дружество “Екзарх Антим I“ – Бургас на свое заседание, провело се на 10.05.2017 г.

Име, презиме фамилия Подпис
1 ТОДОР   ДИМИТРОВ   АНГЕЛОВ  
2 НИКОЛАЙ ДИМОВ РАЛЕВ  
3 ПЛАМЕН ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ  
4 СЕВДАЛИНА  ТОДОРОВА  ПОЛИМЕНОВА  
5 ДИМО  ЯНЧЕВ  КАРАБЕЛОВ  
6 ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА  
7 РОСЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ  
8 ДОБРОМИР ИВАНОВ ПЕНДЕВ  
9 СТОЯНКА  АТАНАСОВА ГАЛЬОВА  

 Галерия